Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ od školního roku 2017/2018

 

                   

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DRSLAVICE

od  ŠKOLNÍHO ROKU   2017/2018

Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem Obce Drslavice stanovuje termín přijímání žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na    4.května 2017  v době od 10,00 do 16,00hodin.

Přijímání dětí se řídí platnou legislativou a směrnicí, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

Se začátkem roku nabyla účinnosti část novely školského zákona č.561/2004. Tímto právním předpisem se zavádí povinný rok předškolní docházky pro všechny děti starší pěti let. Od 1.1.2017 platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky je předškolní vzdělávání povinné.

Tímto se odlišuje i přístup k dětem v oblasti očkování. Podle § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví platí, že mateřské školy  pečující o děti, mohou přijmout jen ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou  proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Z této povinnosti jsou však vyňata ta zařízení, u nichž je docházka povinná. S účinností od 1.1.2017 se takovým zařízením stávají i poslední ročníky mateřských škol. Z toho vyplývá, že se dítě, které před začátkem příslušného školního roku dosáhlo věku pěti let, nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemůže být překážkou jeho přijetí ke vzdělávání v posledním roce mateřské školy. U dětí,  pro které není předškolní vzdělávání povinné, povinnost být očkován trvá i nadále.

Žádost o přijetí do mateřské školy si můžete vyzvednout přímo v MŠ ve dnech 18.4. až 21.4.2017 do 16,00hodin.

Žádosti budou přijímány řádně vyplněné, potvrzené lékařem a podepsané zákonným zástupcem.

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., k 1.1.2012 § 183 odst.2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole - nástěnka v šatně a na webových stránkách. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí - při zápisu k Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pro případ, že počet žádostí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ:

1. Podle § 34 odst.4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti  v   posledním roce před zahájením povinné školní docházky, t.j. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku

     minimálně 4 let k 31.8.2017

3. Věk dítěte - 4roky dosažené k 31.8.2017

                         3roky dosažené k 31.8.2017

                          2 roky dosažené k 31.8.2017

4. Bydliště dítěte v Drslavicích

5.. Sourozenec, který je v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím

    školním roce 2017/2018       

  

Postup: Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti těch dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8.2017

 

Těšíme se na Vás

Bc. Radmila Zahradníková, ředitelka MŠ Drslavice